Naučné stezky v okolí obce Babice nad Svitavou

Naučné stezky v Moravském krasu nabízejí možnost návštěvy mnoha zajímavých míst spojenou s podrobnou informací o konkrétní lokalitě. V terénu jsou značeny bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem. Jednotlivá stanoviště jsou vybavena dřevěnými panely s informační tabulí, která obsahuje stručný text a ilustrace.

Při návštěvě naučných stezek neničte a nepoškozujte jejich vybavení a značení!


Sloupsko-šošůvské jeskyně

Nástupiště: Sloup

Délka: 0,5 km

Počet zastávek: 4

Správce stezky: Správa CHKO Moravský kras

Zajímavá místa: ponory Sloupského potoka, jeskyně Kůlna.

Naučná stezka je vybudována mezi vchodem a východem z veřejnosti přístupných Sloupsko-šošůvských jeskyní – Nicovou jeskyní a Kůlnou. Celá trasa je upravená, pohodlná a bezbariérová. Má čtyři zastávky s informačními panely, které pojednávají o systému Sloupsko-šošůvských jeskyní, hydrografii Sloupského údolí, o pravěké i současné zvířeně jeskyní a o archeologických nálezech v jeskyni Kůlna.


Macocha – Stezka Jany Šmardy

Nástupiště: Skalní Mlýn, propast Macocha

Délka: 6 km

Počet zastávek: 13

Správce stezky: Správa CHKO Moravský kras

Zajímavá místa: Kateřinská jeskyně, Korálový závrt, propast Macocha, Koňský spád, Čertova branka, Punkevní jeskyně.

Naučná stezka Macocha vychází ze Skalního Mlýna, odkud pokračuje ke Kateřinské jeskyni. Strmě stoupající Křenkovou stezkou s převýšením asi 100 m vede na hranu Suchého žlebu a poté k propasti Macoše. Pokračuje na vyhlídku Koňský spád nad Pustým žlebem. Od Macochy klesá Salmovou stezkou do Pustého žlebu. Kolem spodní stanice lanovky vede k Punkevním jeskyním a zpět na Skalní Mlýn. Délka trasy je přibližně 6 km. Má 13 zastávek, která jsou vybaveny informačními panely.

Úvodní panel na Skalním Mlýně seznamuje návštěvníky s chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras, NPR Vývěry Punkvy a historií Skalního Mlýna a využití řeky Punkvy. Zastávka Kateřinská jeskyně je věnována stejnojmenné veřejnosti zpřístupněné jeskyni, geologii okolí a archeologii jeskyní Suchého žlebu. U Křenkova pomníku jsou připomenuti nejvýznamnější badatelé severní části Moravského krasu. Panel u Korálového závrtu je zasvěcen ochraně jeskyní a krápníkové výzdoby. Na dalším stanovišti se návštěvníci mohou pokochat pohledem do Suchého žlebu a na Harbešsko-Vilémovickou plošinu. Panely na obou můstcích Macochy objasňují historii výzkumů propasti a Amatérské jeskyně. Následuje vyhlídka Koňský spád do centrální části Pustého žlebu. Po sestupu do Pustého žlebu je panel Čertova branka věnovaný květeně a problematice vegetační inverze. Nejznámější veřejnosti přístupná jeskyně České republiky Punkevní a její prohlídka je spolu s Kateřinskou součástí trasy NS. Cestou z jeskyní zpět po břehu Punkvy na Skalní Mlýn jsou instalovány panely Malý výtok a jeskyně Štajgrovka, jejichž obsah je zaměřen na problematiku povrchových i podzemních krasových vod a jejich ochrany. Poslední panel před Skalním Mlýnem seznamuje návštěvníky s mezinárodně vyhlášenou mokřadní lokalitou Podzemní Punkva v rámci tzv. Ramsarské úmluvy.

 

Rudické propadání

Nástupiště: Rudice, případně Jedovnice

Délka: cca 2 km

Počet zastávek: 5

Správce stezky: Občanské sdružení Větřák Rudice a Správa CHKO Moravský kras

Zajímavá místa: Rudické propadání, skalní areál Kolíbky, Klímovy závrty

Naučná stezka přibližuje návštěvníkům propadání Jedovnického potoka (Rudické propadání), které je největším propadáním v České republice. Přivádí návštěvníky také k některým dalším zajímavým krasovým jevům na Rudické plošině. NS Rudické propadání je součástí Pěší trasy "Okolo Rudice", vybudované Občanským sdružením Větřák Rudice.

Původně byla NS Rudické propadání součástí NS Jedovnické rybníky - Rudické propadání o celkové délce 11 km. Část stezky kolem Jedovnických rybníků seznamovala návštěvníky především s vodními živočichy a vegetací těchto rybníků. Na zbudování stezky se před lety podílela Správa CHKO Moravský kras spolu s Obecním úřadem Jedovnice. Některé panely NS v okolí Jedovnických rybníků v terénu dosud stojí, jsou však ve velmi špatném stavu. Správa CHKO Moravský kras se za současných podmínek bohužel nemůže podílet na údržbě NS mimo vlastní území CHKO, další osud této části stezky je proto nejasný.


Cesta železa Moravským krasem

Nástupiště: Blansko, Olomučany, Rudice, Jedovnice, Křtiny, Habrůvka, Adamov, Babice nad Svitavou

Délka: cca 30 km

Počet zastávek: 27

Správce stezky: Správa CHKO Moravský kras, Spolek obcí Moravský kras, Technické muzeum Brno

Zajímavá místa: Blansko – muzeum, huť Paulinka, huť Klamovka, Olomučany, pinkoviště Vystrčená, zaniklá ves Polom, Adamov, huť Františka, Althamr, Býčí skála, Padouch, milířiště, huť U kukačky, Jedovnice, Hugonova hut, větrný mlýn Rudice, Žegrov, Panské boudy, Černé hlíny, Kaplička sv. Antoníčka, Habrůvka, Křtiny, Babice nad Svitavou, Malá Macocha, Pod Bílou skálou

 

Stezka je zapojena do systému tras Evropských cest železa. V roce 2003 byla vybavena 27 zastávkami s podrobnými vysvětlivkami. Jsou rozmístěny na pěti trasách (výchozí body Blansko, Olomučany, Rudice, Jedovnice, Křtiny, Habrůvka, Adamov a Babice nad Svitavou). Návštěvníci navštíví nejvýznamnější železářské lokality a seznámí se s historií těžby a zpracování rud ve střední části Moravského krasu. Velkou část cest lze absolvovat i na kole. Trasy není třeba striktně dodržovat, je možné je různým způsobem kombinovat.

U příležitosti otevření stezky byla vydána stejnojmenná populárně-naučná publikace.

Výchozí místa v blízkosti přístupného dopravního spojení (vlak, autobus) jsou vybavena tzv. nástupními panely, na nichž je popsán projekt Cesta železa Moravským krasem v návaznosti na mezinárodní Evropské cesty železa. Na panelu je dále podrobný popis jednotlivých tras s přehlednou mapou a popis významných lokalit místní trasy.

*
Významné železářské lokality jsou podrobně popsány a obrazově zdokumentovány na tzv. informačních panelech.
*
Doplňkové lokality jsou uvedeny na tzv. orientačních panelech. Pěší trasy naučné stezky vedou po turisticky značených cestách a veřejných komunikacích.

Naučná stezka je částečně propojena s NS Jedovnické rybníky – Rudické propadání a NS Josefovské údolí.

 

 

Josefovské údolí - Stezka Rudolfa Burkhardta

Nástupiště: Adamov, Františčina huť

Délka: 2 km (respektive 5 km od východiště v Adamově)

Počet zastávek: 6

Správce stezky: Správa CHKO Moravský kras

Zajímavá místa: Františčina huť, jeskyně Jáchymka, Vývěry Jedovnického potoka, jeskyně Býčí skála.

Naučná stezka je částečně propojena s NS Cesta železa Moravským krasem.

Stezka vychází z centra Adamova a pokračuje po levém břehu Křtinského potoka až k jeskyni Býčí skála (informační panely před několika lety rekonstruované stezky se nacházejí pouze v úseku Františčina huť - Býčí skála). Cestou se návštěvníci seznámí s problematikou ochrany přírody a krajiny Josefovského a Křtinského údolí, s jeho přírodními hodnotami, nahlédnou do bludiště jeskyně Jáchymky (původně důl na tzv. fosfátové hlíny). Další trasa vede kolem vývěrů Jedovnického potoka až do oblasti portálu jeskyně Býčí skála se známými archeologickými nálezy.

 

Údolí Říčky - Stezka Bohuslava Klímy

Nástupiště: Rybník Pod Hádkem

Délka: 3 km

Počet zastávek: 8

Správce stezky: Správa CHKO Moravský kras

Zajímavá místa: Hádecká propadání (ponory Říčky), Ochozská jeskyně, jeskyně Pekárna, Hostěnické propadání, vývěry Říčky, Kaprálův Mlýn.

Stezka vychází od rybníka Pod Hádkem. Pokračuje kolem ponorů Říčky a Ochozské jeskyně, která je dlouhá cca 2 km a je největší jeskyní jižní části Moravského krasu. Panel u jeskyně Pekárny seznamuje návštěvníky s výsledky archeologických výzkumů v této velmi významné archeologické lokalitě. Poslední panel u Kaprálova Mlýna informuje o historii mlýna a jeho významu pro skautské hnutí. Mi mo vlastní údolí Říčky je umístěn panel Hostěnické propadání,týkající se zajímavého krasového jevu.


Hády a Údolí Říčky

Nástupiště: Brno Líšeň, Brno-Obřany

Délka: 26 km

Počet zastávek: 17

Správce stezky: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Zajímavá místa: Hádecká plošina, Obřany a Maloměřice,Údolí Svitavy, Obřanský hrad, Lesnický Slavín, Velký Hornek, údolí Říčky, vodní nádrže v Mariánském údolí, hradisko Staré zámky.

Naučná stezka je věnována přírodním a kulturně-společenským hodnotám jižní části Moravského krasu a jeho okolí. Na několika okruzích, které lze vzájemně kombinovat, se návštěvníci seznámí s historií městských částí Brna-Líšně a Obřan. Velká pozornost je věnována historii území od pravěku přes středověk po současnost (Obřanské hradisko, Obřanský hrad, hradisko Staré Zámky aj.). Aspekty živé a neživé přírody a jejich ochrany jsou rozebrány na několika zastávkách na Hádecké plošině, na Velkém Horneku.